Στις 4 Μαΐου θα εορταστεί η Πρωτομαγιά, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων την Κυριακή του Πάσχα

Ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας ισχύει και σήμερα Κυριακή του Πάσχα για την αμοιβή των εργαζομένων που δουλεύουν. Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό). Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν την Κυριακή του Πάσχα άνω των 5 ωρών, δικαιούνται επιπρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής (όπως και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν.